سالن کنفرانس

هزینه سالن کنفرانس شامل وای فای مجانی، خودکار، وایت برد، کاغذ ، مارکر، 1 بطری آب معمولی یا آب معدنی برای هر نفر، دی وی دی، پروژکتور و پرده نمایش سه بعدی، میکروفن و سیستم کامل صوتی میباشد.

در صورت درخواست تجهیزات اضافه هزینه مربوطه باید پرداخت شود.

قیمت شامل مالیات بر ارزش افزوده میباشد.  قمیت سالنها
سالن آرشاکونیاتس – اندازه: 1000 متر مربع
سبک تاتر: 400 – 600 نفر
نیم گرد: 100 نفر

نصف روز- 150000 تا 200000 درام ارمنستان
تام روز- 250000 درام ارمنستان
عصر- 300000 درام ارمنستان
کل روز و عصر- 350000 درام ارمنستان 


سالن باگراتونیاتس – اندازه: 530 متر مربع
سبک تاتر: 250 – 400 نفر
نیم گرد: 80 نفر

تمام روز- 120000 تا 170000 درام ارمنستان
نصف روز- 220000 درام ارمنستان
عصر- 270000 درام ارمنستان
کل روز و عصر- 320000 درام ارمنستان 

سالن آرتاشیسیان شماره 1 – اندازه: 800 متر مربع
سبک تاتر: 100 – 250 نفر
نیم گرد: 60 نفر

تمام روز- 70000 تا 120000 درام ارمنستان
نصف روز- 170000 درام ارمنستان
عصر- 220000 درام ارمنستان
کل روز و عصر- 270000 درام ارمنستان سالن آرتاشیسیان شماره 2 – اندازه: 800 متر مربع
سبک تاتر: 70 – 100 نفر
نیم گرد: 60 نفر

تمام روز- 50000 تا 100000 درام ارمنستان
نصف روز- 150000 درام ارمنستان
عصر- 200000 درام ارمنستان
کل روز و عصر- 250000 درام ارمنستان 
سالن یرواندونی شماره 1 – اندازه:95 متر مربع
سبک تاتر: 40 – 70 نفر

تمام روز- 40000 تا 80000 درام ارمنستان
نصف روز- 100000 درام ارمنستان
عصر- 130000 درام ارمنستان
کل روز و عصر- 170000 درام ارمنستان 


 
سالن یرواندونی شماره 2 – اندازه:95 متر مربع
سبک تاتر: 15 – 40 نفر

تمام روز- 20000 تا 40000 درام ارمنستان
نصف روز- 50000 درام ارمنستان
عصر- 65000 درام ارمنستان
کل روز و عصر- 90000 درام ارمنستان ساعات:
نصف روز: 08:00 تا 1200  /    14:00 تا 18:00 
تمام روز: 08:00 تا 18:00 
عصر: 18:00 تا 24:00 
کل روز و عصر: 08:00 تا 24:00


قیمت بر اساس درخواست مهمان

سالن آرشاکونیاتس
نصف روز: 200000 درام ارمنستان
تمام روز: 300000 درام ارمنستان سالن باگراتونیاتس
نصف روز: 170000 درام ارمنستان
تمام روز: 270000 درام ارمنستان 


سالن آرتاشیسیان شماره 1
نصف روز: 120000 درام ارمنستان
تمام روز: 220000 درام ارمنستان


سالن آرتاشیسیان شماره 2
نصف روز: 100000 درام ارمنستان
تمام روز: 200000 درام ارمنستان


سالن یرواندونی شماره 1
نصف روز: 60000 درام ارمنستان
تمام روز: 120000 درام ارمنستان


سالن یرواندونی شماره 2
نصف روز: 30000 درام ارمنستان
تمام روز: 60000 درام ارمنستانساعات:
نصف روز: 4 ساعت 
تمام روز: 8 ساعت ایراوان ، بزرگراه آشتاراک
+374 60 50 11 77
[email protected]